Prekių garantijos

Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis yra nurodomas Pirkėjui išduodamame garantiniame talone arba jam prilygstančiame kitame dokumente. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai. 
Prieš pradėdami naudoti prekę, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti garantinį taloną, pirkimo dokumentą, etiketę su serijiniu numeriu ir modelio pavadinimu.
 
Bendros garantijos sąlygos
Garantija pradeda galioti nuo prietaiso pardavimo datos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas. UAB „AQUA JAZZ“ pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos.
 
Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:
1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro); 
2. Atsiradus gedimams dėl elektros tinklų sutrikimo;
3. Atsiradus gedimams dėl netinkamų eksploatavimo sąlygų;
4. Prietaisas buvo sąmoningai ar dėl neatsargumo, sutrenktas, sugadintas, ardytas;
5. Prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį;
6. Buitinės paskirties prietaisas buvo naudojamas pramoniniams tikslams;
7. Jei prietaisą sumontavo, pajungė, paleido ar šalino gedimus asmuo neturintis tinkamos kompetencijos ir leidimo atlikti tokius darbus;
8. Jei serijinis, gamyklinis numeris pakeistas, nutrintas;
9. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimosi instrukcijos.
10. Jei pirkėjas nepateikia gamintojo garantinio talono;
11. Jei pirkėjas nepateikia prekės įsigijimą įrodančio dokumento (sąskaitą-faktūrą, kasos čekį);
12. Garantinė priežiūra netaikoma priedams, dalims, kurie normaliai susidėvi naudojantis prietaisu. Garantija suteikiama tik techninei prietaiso įrangai;
13. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi jei buvo bet kokio pobūdžio prietaiso pakeitimai ar modifikavimas;
14. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami gamintojo;
15. Jei prekė, kurios tinkamą ar netinkamą funkcionavimą galima  nustatyti tik jos veikimo metu, buvo išmontuota iš sistemos kurioje ji funkcionuoja.
 
Garantinio aptarnavimo taisyklės:
16. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas gali kreiptis el. paštu info@aquajazz.lt, tel.: 8-37-331300 darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. arba garantiniame talone nurodytais prekės garantinio remonto aptarnavimo serviso (-ų) adresais.
17. Pateikdamas prekę remontui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti galiojantį, teisingai užpildytą prekės garantinį taloną ir prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą).
18. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. 
19. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo lėšomis.
20. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės aptikti gedimai, šalinami per protingą terminą.