Pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios internetinės pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau tekste – Taisyklės) nustato Pardavėjo (UAB „AQUA JAZZ“) bei Pirkėjo (asmens, perkančio prekes internetinėje parduotuvėje) tarpusavio teises ir pareigas, įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje (toliau – Pardavėjas, e-parduotuvė). Su Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, prieš pradėdamas naudotis šios e-parduotuvės paslaugomis.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ir papildymus prisiregistravęs Pirkėjas bus informuojamas prisijungimo e-parduotuvės internetiniame puslapyje metu ir, norėdamas apsipirkti šioje e-parduotuvėje, privalės iš naujo patvirtinti pakeistas Taisykles.
1.3. Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose.
1.4. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.2. Jeigu Pirkėjas norite naudotis e-parduotuvės paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Pirkėjas elektroniniu būdu pateikia informaciją apie save ir pereina prie tolimesnių veiksmų.
1.3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas), registruojantis e-parduotuvėje, saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei aprašyta e-parduotuvės skiltyje „Privatumo politika“.
1.4. Prekių kainos, nurodytos e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos su PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai, formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
1.5. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (perskaitęs paspaudžia mygtuką “Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Kitas žingsnis“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma e-parduotuvėje ir Pirkėjui gali būti prieinama elektronine forma.
1.6. Apie pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas Pirkėją informuoja išsiųsdamas pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

2. PIRKĖJO TEISĖS
2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su e-parduotuvėje parduodamų prekių asortimentu, jų kainomis bei panaudojimu.
2.3. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu (duomenys pateikiam e-parduotuvės interneto puslapyje skiltyje „Susisiekite su mumis“).

3. PIRKĖJO PAREIGOS
3.1. Pirkėjas, registruodamasis e-parduotuvėje, įsipareigoja pateikti teisingus duomenis apie save (vardą, 3.2. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@aquajazz.lt. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju Pardavėjas ir turi teisę laikyti, kad veiksmus e-parduotuvėje atliko Pirkėjas.
3.4. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo–pardavimo sutartis, pasinaudodami e-parduotuvės paslaugomis.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų e-parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
3.6. Pirkėjas, užsisakęs prekes ir gavęs Pardavėjo išankstinę sąskaitą apmokėjimui el. paštu, privalo per sąskaitoje nurodytą laiką apmokėti Pardavėjo nurodytą sumą už prekes.
3.7. Mokėdamas už prekes, Pirkėjas turi nurodyti išankstinės sąskaitos numerį, pagal kurį Pardavėjas nustatys prekių apmokėjimo faktą.
3.8. Pirkėjas, užsisakęs pristatymo paslaugą, įsipareigoja priimti užsakytas prekes savo registracijos formoje nurodytu adresu. Prekės pristatomos tik darbo dienomis 8.00-17.00 val. Užsakymai pristatomi visoje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti pristatytas prekes, jis privalo atlyginti visas Pardavėjo patirtas pristatymo išlaidas.
3.9. Pirkėjas, priimdamas pristatytas prekes, privalo patikrinti, ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimų, galinčių turėti įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, priežastį įrašydamas prekių važtaraštyje.
3.10. Pirkėjas, prieš naudodamas prekes, privalo perskaityti jų naudojimo instrukciją ir naudoti šias prekes tik instrukcijoje nurodyta tvarka ir sąlygomis bei laikantis kitų saugumo reikalavimų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS
4.1. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už  Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik pats Pirkėjas.
4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti e-parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.3. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5. PARDAVĖJO PAREIGOS
5.1. Pardavėjas įsipareigoja skelbti e-parduotuvėje parduodamų prekių asortimentą bei kainas.
5.2. Pirkėjui užsisakius prekes e-parduotuvėje ir už jas atsiskaičius per Taisyklių 4.3 punkte nurodytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui jo nurodytu adresu išankstinėje sąskaitoje nurodytais terminais.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus. Prekės parduodamos kokybiškos, tinkamos naudojimui pagal jų tiesioginę paskirtį, tinkamai supakuotos bei paženklintos.
5.4. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, pasiūlo Pirkėjui analogišką prekę arba vėlesnį pristatymo laiką. Jei Pirkėjas nepageidauja gauti analogiškos prekės, Pardavėjas per 5 darbo dienas grąžina pinigus Pirkėjui.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pateiktų duomenų apie Pirkėją tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai šie duomenys turi būti naudojami prekių pristatymo tikslais.

6. PREKIŲ GARANTIJOS
6.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis yra nurodomas Pirkėjui išduodamame garantiniame talone arba jam prilygstamame kitame dokumente.
6.2. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.
6.3. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas gali kreiptis tel.: 8-37-331300 darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. arba garantiniame talone nurodytais prekės garantinio remonto aptarnavimo serviso (-ų) adresais.
6.4. Pateikdamas prekę remontui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti galiojantį prekės garantinį taloną ir prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą, apmokėjimo dokumentą).

7. ATSAKOMYBĖ
7.1. Pirkėjas atsako už neteisingų duomenų pateikimą e-parduotuvėje ir dėl to atsiradusių pasekmių.
7.2. Pirkėjas atsako už prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų saugojimą, o jei Pirkėjas perduoda šiuos duomenis tretiesiems asmenims, tai Pirkėjas atsako ir už šių trečiųjų asmenų veiksmus.
7.3. Prekių pristatymo metu nepagrįstai atsisakius priimti užsakytas prekes ar jų dalį, Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.
7.4. Pirkėjas atsako už žalą, atsiradusią dėl prekių naudojimo ne pagal instrukcijas ar nesilaikant kitų saugumo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos naudojimosi tvarkos.
7.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.
7.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo e-parduotuvės tinklapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
8.2. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
8.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Bet kuriuo atveju, kilus bet kokiems neaiškumams jūs galite kreiptis į mus Jums patogiu būdų ir visus klausimus išspręsime greitai. Kreiptis galite el. paštu info@aquajazz.lt, tel. +370 37 331300,  mob. +370 62099111 arba galite atvykti mūsų adresu - Birželio 23-iosios g. 29, 50201 Kaunas.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/