Produkta garantijas

Uz visiem izstrādājumiem attiecas ražotāja noteiktie garantijas termiņi. Garantijas termiņš ir norādīts garantijas kartē vai līdzvērtīgā dokumentā, kas izsniegts Pircējam. Ja garantijas laikā rodas defekts, remonts tiek veikts bez maksas.
Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Ierīces garantijas laikā ir jāsaglabā garantijas apliecība, pirkuma dokuments, etiķete ar sērijas numuru un modeļa nosaukumu.
Vispārīgie garantijas nosacījumi
Garantija sākas no ierīces pārdošanas datuma. Ja pārdevējs garantijas laikā nomaina preci vai detaļu, uz jauno preci vai detaļu attiecas nepārtraukts garantijas periods. AQUA JAZZ UAB patur tiesības atteikties piemērot garantiju, ja tiek pārkāpti šādi garantijas nosacījumi un/vai ierīces lietošanas instrukcijas.
Garantijas saistības neattiecas uz šādiem gadījumiem:
1. Ja dabas katastrofu (zibens, plūdi, zemestrīce, ugunsgrēks) izraisītu bojājumu gadījumā;
2. Elektroenerģijas tīklu darbības traucējumu gadījumā;
3. Ja nepareizu ekspluatācijas apstākļu dēļ rodas kļūmes;
4. Ierīce ir tīši vai nolaidības dēļ bojāta, notriekta, salauzta vai demontēta;
5. Ierīce nav izmantota paredzētajam mērķim;
6. Ierīce tika izmantota rūpnieciskām vajadzībām;
7. Ja ierīci ir uzstādījusi, pieslēgusi, laidusi ekspluatācijā vai novērsusi problēmas persona, kas nav atbilstoši kvalificēta un pilnvarota veikt šādus darbus;
8. Ja sērijas numurs, rūpnīcas numurs ir izmainīts vai dzēsts;
9. Ierīce nav lietota saskaņā ar lietošanas instrukciju.
10. Ja pircējs neuzrāda ražotāja garantijas karti;
11. Ja pircējs neiesniedz pirkumu apliecinošu dokumentu (rēķinu, kases čeku);
12. Garantija neattiecas uz piederumiem un detaļām, kas ir pakļautas normālam nolietojumam lietošanas laikā. Garantija attiecas tikai uz ierīces tehnisko aprīkojumu;
13. Garantijas saistības nav spēkā, ja ierīcē ir veiktas jebkādas izmaiņas vai modifikācijas;
14. Ja bojājums radies, izmantojot palīgmateriālus, piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs;
15. Ja izstrādājums, kura pareizu vai nepareizu darbību var noteikt tikai tā darbības laikā, ir izņemts no sistēmas, kurā tas darbojas.
Garantijas apkalpošanas noteikumi:
16. Preces bojājuma gadījumā Pircējs var sazināties ar garantijas remonta servisu pa e-pastu: info@aquajazz.lt, pa tālruni: 8-37-331300 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 vai garantijas remonta servisa(-u) adresēs, kas norādītas garantijas kartē.
17. Iesniedzot preci remontam, Pircējam jāuzrāda derīga, pareizi aizpildīta garantijas karte un preces iegādi apliecinošs dokuments (rēķins).
18. Ierīce jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošina drošu transportēšanu.
19. Ja bojājums netiek apstiprināts un/vai ja rodas bojājums, uz kuru neattiecas garantija un bezmaksas apkalpošana, klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar produkta transportēšanu uz servisa centru, bojājuma atrašanu un remontu.
20. Garantijas laikā ražotāja vainas dēļ konstatētos defektus novērš saprātīgā termiņā.