Konfidencialitātes politika

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1.1 Šī Privātuma politika reglamentē principus un procedūras, kas attiecas uz UAB "AQUA JAZZ" interneta veikala (turpmāk tekstā - "Pārdevējs") un Pircēja personas datu vākšanu, apstrādi un uzglabāšanu.
1.2 Šī Privātuma politika, Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likums un citi tiesību akti nosaka Pircēja personas datu apstrādi.

2. PERSONAS DATU VĀKŠANA, APSTRĀDE, GLABĀŠANA
2.1. Reģistrējoties Pircējam ir pienākums sniegt pilnīgu un pareizu informāciju par sevi. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā norāda neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu. Ja neprecīzas, nepatiesas vai maldinošas informācijas dēļ Pārdevējam rodas zaudējumi, Pārdevējs Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā var pieprasīt no Pircēja atlīdzināt radušās izmaksas. Pārdevējs atzīst un respektē ikvienas personas, kas apmeklē e-veikalu, tiesības uz privātumu. Pircēja personas dati un cita e-veikala reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija tiek apkopota un apstrādāta, lai:
- apstrādāt Pircēja pasūtījumus;
- izsniegt finanšu dokumentus;
- atrisināt problēmas, kas saistītas ar preču piegādi vai piegādi.
Apstrādājot un uzglabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu trešajām personām vai citām nelikumīgām darbībām.
2.2 Pārdevējs var izmantot datus, kas neattiecas uz Pircēja personas datiem, piemēram, datus par iegādātajām precēm, statistikas vajadzībām.

3. PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠĀM PERSONĀM.
Pārdevējs patur tiesības nodot informāciju trešajām personām tikai un vienīgi Pircēja pasūtījuma izpildes nolūkā. Pārdevējs nenodod Pircēja personas datus trešajām personām, nesaņemot Pircēja skaidru piekrišanu, izņemot likumā noteiktajā kārtībā.

4. PERSONAS DATU MODIFICĒŠANA UN ATJAUNINĀŠANA.
Pircējam ir tiesības mainīt un/vai atjaunināt reģistrācijas veidlapā norādīto informāciju.

5. INFORMĀCIJAS VAI PRETENZIJU NOSŪTĪŠANA
Visi paziņojumi saistībā ar personas datu apstrādi tiek nosūtīti pa e-pastu uz info@aquajazz.lt vai pa pastu. Pārdevējs atbild tādā formā, kādā tas saņēmis paziņojumu vai pretenziju, vai pēc saviem ieskatiem.

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE
Pircējs piekrīt, ka viņa/viņas brīvprātīgi sniegtie personas dati, kas norādīti reģistrācijas veidlapā, tiek apstrādāti saskaņā ar šo privātuma politiku.

7. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS
7.1 AQUA JAZZ UAB ir tiesības daļēji vai pilnībā mainīt privātuma politiku, par to paziņojot e-veikalam un uz norādīto e-pasta adresi.
7.2. Privātuma politikas grozījumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t.i., no dienas, kad tie ievietoti e-veikala sistēmā.
7.3. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Privātuma politikas redakcijai, viņam/viņai ir tiesības rakstveidā (nosūtot e-pastu uz info@aquajazz.lt vai pa pastu uz adresi Birželio 23-osios g. 29, LT-50201 Kaunas) atteikties no tās ar nosacījumu, ka Pircējs zaudē tiesības izmantot e-veikala pakalpojumus.
7.4. Ja Pircējs izmanto e-veikala sniegtos pakalpojumus pēc Privātuma politikas papildināšanas vai grozīšanas, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt jaunajai Privātuma politikas redakcijai.