Pirkšanas noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1.1. Šie Pirkšanas un pārdošanas tiešsaistē noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") nosaka tiesības un pienākumus starp Pārdevēju (UAB AQUA JAZZ) un Pircēju (persona, kas iegādājas preces interneta veikalā), iegādājoties preces interneta veikalā (turpmāk tekstā - "Pārdevējs", "e-veikals"). Katrai personai pirms šī e-veikala pakalpojumu izmantošanas ir jāiepazīstas ar Noteikumiem un nosacījumiem.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus un nosacījumus, ņemot vērā normatīvo aktu prasības. Pircējs tiks informēts par jebkādām izmaiņām, labojumiem un papildinājumiem brīdī, kad viņš pierakstīsies e-veikala tīmekļa vietnē, un, lai veiktu pirkumus šajā e-veikalā, viņam būs atkārtoti jāapstiprina grozītie noteikumi un nosacījumi.
1.3. Interneta veikalu tirdzniecība tiek veikta Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijās.
1.4. Legādāties tiešsaistes veikalā ir tiesības:
1.4.1. darbspējīgas fiziskas personas, kas sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu;
1.4.2. nepilngadīgajiem vecumā no piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem - tikai ar vecāku, adoptētāju vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi paši atbrīvojas no saviem ienākumiem;
1.4.3. juridiskās personas;
1.4.4. visu iepriekš minēto pilnvarotie pārstāvji.
1.2. Ja Pircējs vēlas izmantot e-veikala pakalpojumus, viņam/viņai ir jāreģistrējas. Reģistrācija tiek uzskatīta par pabeigtu un derīgu, kad Pircējs elektroniski iesniedz savu personisko informāciju un pāriet pie nākamajiem soļiem.
1.3 Personas dati (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), ko Pircējs sniedz, reģistrējoties e-veikalā, tiek glabāti un apstrādāti saskaņā ar 2003. gada 21. janvāra Likuma par personas datu aizsardzību noteikumiem. E-veikala privātuma politika ir aprakstīta sadaļā "Privātuma politika".
1.4 E-veikala katalogā norādītās preču cenas ir spēkā tikai šo preču iegādei e-veikalā. E-veikala preču cenas ir norādītas ar PVN. Piegādes cenas nav iekļautas, un tās jānorāda atsevišķi, veicot pasūtījumu. Piegādes izmaksas tiek skaidri norādītas Klientam pirms pasūtījuma apstiprināšanas un ir izceltas pašā pasūtījuma apstiprinājumā.
1.5. Pirkuma līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs e-veikalā ir izveidojis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un ir izlasījis (nospiežot pogu "Piekrītu Noteikumiem un nosacījumiem") šos Noteikumus un nosacījumus, kā arī nospiedis pogu "Nākamais solis". Starp Pārdevēju un Pircēju elektroniski noslēgtais līgums tiek glabāts e-veikalā, un Pircējs tam var piekļūt elektroniskā veidā.
1.6. Pārdevējs informē Pircēju par pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanu, nosūtot paziņojumu uz Pircēja e-pasta adresi.

2. PIRCĒJA TIESĪBAS
2.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Interneta veikalā saskaņā ar šajos Noteikumos un nosacījumos un citās Pārdevēja tiešsaistes informācijas sadaļās noteikto kārtību.
2.2. Pircējam ir tiesības iepazīties ar e-veikalā pārdodamo preču klāstu, to cenām un pielietojumu.
2.3. Pircējam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju pa e-pastu vai tālruni, lai saņemtu papildu informāciju (sīkāka informācija atrodama e-veikala tīmekļa vietnes sadaļā "Sazinieties ar mums").

3. PIRCĒJA PIENĀKUMI
3.1. Pircējs apņemas, reģistrējoties e-veikalā, sniegt pareizu informāciju par sevi (vārds, uzvārds, 3.2. Ja mainās Pircēja sniegtie dati, Pircējs nekavējoties informē Pārdevēju.
3.3. Pircējs apņemas neizpaust savus reģistrācijas un pieteikšanās datus trešajām personām. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam/viņai par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa e-pastu info@aquajazz.lt. Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu darbībām, kuras izmanto Pircēja pieteikšanās datus pirms paziņošanas brīža. Šādā gadījumā Pārdevējs ir tiesīgs uzskatīt, ka Pircējs ir veicis darbības e-veikalā.
3.4. Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu darbībām, kad tās noslēdz pirkuma un pārdošanas līgumus, izmantojot Pircēja bankas sistēmu, izmantojot e-veikala pakalpojumus.
3.5. Pircējs, izmantojot e-veikalu, apņemas ievērot šos Noteikumus un nosacījumus, citus e-veikalā skaidri norādītos noteikumus un nosacījumus, kā arī nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
3.6. Pēc Preču pasūtīšanas un Pārdevēja priekšapmaksas rēķina saņemšanas e-pastā Pircējam ir pienākums samaksāt Pārdevēja norādīto summu par Precēm rēķinā norādītajā termiņā.
3.7. Maksājot par Precēm, Pircējam ir jānorāda rēķina numurs, pēc kura Pārdevējs noteiks samaksu par Precēm.
3.8. Pircējs, pasūtījis piegādes pakalpojumu, apņemas pieņemt pasūtītās preces savā reģistrācijas veidlapā norādītajā adresē. Preces piegādā tikai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Pasūtījumus piegādā visā Lietuvas teritorijā, izņemot Kuršu kāpu. Ja Pircējs atsakās pieņemt piegādātās preces, Pircējam ir pienākums atlīdzināt Pārdevējam visus Pārdevējam radušos piegādes izdevumus.
3.9. Pircējs, pieņemot piegādātās Preces, pārbauda Preču iepakojumu, vai tas nav bojāts, un, ja uz iepakojuma konstatēti bojājumi, kas var ietekmēt Preču kvalitāti, Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt Preces, par to norādot iemeslu, kas tiek fiksēts preču pavadzīmē.
3.10. Pircējam pirms preču lietošanas ir jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju un preces ir jālieto tikai tādā veidā un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādi norādīti instrukcijā, kā arī ievērojot citas drošības prasības.

4. PĀRDEVĒJA TIESĪBAS
4.1. Ja reģistrācijas brīdī vai vēlāk tiek sniegti nepatiesi, neprecīzi, maldinoši vai nepilnīgi dati vai ja Pircējs nepilda citas šajos Noteikumos noteiktās saistības, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties anulēt reģistrāciju un dzēst Pircēja datus vai ierobežot Pircēja tiesības izmantot e-veikala pakalpojumus. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kas rodas, ja Pircējs sniedz nepareizus datus.
4.2. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt e-veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma un tas nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas Pircējam radušies tā rezultātā.
4.3. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam, ja Pircējs nesamaksā par Precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.
4.4. Pārdevējam ir arī citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

5. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI
5.1 Pārdevējs apņemas publicēt e-veikalā pārdodamo preču klāstu un cenas.
5.2. pēc tam, kad Pircējs ir pasūtījis preces e-veikalā un samaksājis par tām Noteikumu 4.3. punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam uz Pircēja avansa rēķinā norādīto adresi avansa rēķinā noteiktajā termiņā.
5.3. Pārdevējs apņemas pārdot Preces saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktu prasībām. Preces ir labas kvalitātes, piemērotas paredzētajam lietojumam, pienācīgi iepakotas un marķētas.
5.4. Ja Pārdevējs nevar piegādāt Pircēja pasūtītās preces, Pārdevējs piedāvā Pircējam analogu preci vai vēlāku piegādes laiku. Ja Pircējs nevēlas saņemt līdzvērtīgu preci, Pārdevējs atmaksā Pircējam naudu 5 darba dienu laikā.
5.5. Pārdevējs apņemas neizpaust par Pircēju sniegtos datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad šie dati tiks izmantoti preču piegādes vajadzībām.

6. PREČU GARANTIJAS
6.1. Uz visām precēm attiecas ražotāja noteiktie garantijas termiņi. Garantijas termiņš ir norādīts garantijas kartē vai līdzvērtīgā dokumentā, kas izsniegts Pircējam.
6.2. Ja garantijas laikā tiek konstatēts Preces defekts, remonts tiek veikts bez maksas.
6.3. Preces bojājuma gadījumā Pircējs var sazināties ar šādu tālruņa numuru: 8-37-331300 darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 vai ar garantijas sertifikātā norādīto(-ajām) servisa(-u) adresēm, lai veiktu Preces garantijas remontu.
6.4. Iesniedzot preci remontam, Pircējam jāuzrāda derīga garantijas karte un preces iegādi apliecinošs dokuments (rēķins, maksājuma dokuments).

7. ATBILDĪBA
7.1. Pircējs ir atbildīgs par nepareizu datu sniegšanu e-veikalā un no tā izrietošajām sekām.
7.2. Pircējs ir atbildīgs par tiešsaistes veikala pieteikšanās datu glabāšanu, un, ja Pircējs nodod šos datus trešajām personām, Pircējs ir atbildīgs arī par šo trešo personu darbībām.
7.3. Gadījumā, ja piegādes brīdī tiek nepamatoti atteikts pieņemt pasūtītās preces vai to daļu, preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas sedz Pircējs.
7.4. Pircējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot Preces neatbilstoši instrukcijām vai pārkāpjot citas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktās drošības prasības un lietošanas kārtību.
7.5. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu tīmekļa vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs uz šīm tīmekļa vietnēm tiek novirzīts, izmantojot saites Pārdevēja e-veikalā.
7.6. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikalā attēlotās preces krāsa, forma vai citi parametri neatbilst faktiskajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.
7.7. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus, kas radušies tās vainas dēļ.

8. PREČU ATGRIEŠANA
8.1 Pircējam ir tiesības atgriezt Preci Pārdevējam 14 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, nepaskaidrojot iemeslus. Ja Pircējs atsakās no e-aquajazz.lt iegādātās preces, viņš/viņa uz sava rēķina atdod preci Pārdevējam uz adresi Birželio 23-iosios g. 29, 29, 50201 Kaunas. Pircēja samaksātā nauda par preci tiek atmaksāta 14 dienu laikā no preces atgriešanas dienas.
8.2. Ja Pircējs atsakās no iegādātajām precēm, viņam/viņai par savu lēmumu ir jāpaziņo Pārdevējam, nosūtot brīvas formas pieprasījumu, norādot, kas ir Pircējs, kādas preces viņš/viņa vēlas atgriezt, un pirkuma dokumenta numuru.
8.3 Preces ir jāatgriež oriģinālajā Preču un sūtījuma iepakojumā kopā ar Preču dokumentiem (tostarp PVN rēķinu un garantijas karti, ja tā ir pievienota Precēm). Atpakaļnosūtījumam jāpievieno PVN rēķina oriģināls, ja Pircējs to ir saņēmis kopā ar sūtījumu.
8.4. Pircējs ir atbildīgs par atgriežamo preču pareizu montāžu un iesaiņošanu. Ja Prece nav pilnībā un/vai pareizi iepakota, vai ja Prece (iepakojums) atgriešanas laikā ir bojāta pārvadāšanas laikā, Pārdevējs nepieņems atgriežamo Preci.
8.5 Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas un/vai bojātas un/vai zaudējušas savu tirdzniecībai derīgo izskatu (preču vai to iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas preču pārbaudei, netiek uzskatītas par būtiskām preču izskata izmaiņām), izņemot gadījumus, kad preču iepakojums ir bojāts nolaidības dēļ.
8.6. Pircējam ir tiesības divu gadu laikā no preču nodošanas dienas iesniegt Pārdevējam pretenziju par precēm ar trūkumiem.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
9.1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa Pārdevēja e-veikala tīmekļa vietnē sniegtā informācija (tostarp, bet ne tikai šie Noteikumi un nosacījumi, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, Pircēja tiesībām, Pārdevēja veikto Preču apkalpošanu un Pārdevēja sniegtajām garantijām, ja tādas ir) tiek uzskatīta par rakstisku un tiek uzskatīta par sniegtu Pircējam.
9.2. Šie Noteikumi neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
9.3. Visi strīdi, kas izriet no pirkuma līguma starp Pircēju un Pārdevēju vai ir saistīti ar to, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības risina saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

Jebkurā gadījumā, ja rodas neskaidrības, varat sazināties ar mums jebkurā jums ērtā veidā, un mēs ātri atrisināsim visus jautājumus. Jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu info@aquajazz.lt, pa tālruni +370 37 331300, pa mobilo tālruni +370 62099111 vai arī varat mūs apmeklēt mūsu adresē - Birželio 23-iosios st. 29, 50201 Kaunas.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu/sūdzību par mūsu interneta veikalā iegādātu preci vai pakalpojumu Valsts patērētāju tiesību aizsardzības inspekcijai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tīmekļa vietne: www.vvtat.lt - vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu/odr/.